Dizaýn we in Engineeringenerçilik

WUJ dizaýn we in Engineeringenerçilik

Tehniki goldaw

Tejribeli tehniki goldaw inersenerlerimiz köp.WUJ-nyň önümçilik kuwwatynyň çyzgylaryň talaplaryna laýyk bolup biljekdigini ýa-da konstruktiw teklipleri öňe sürmek üçin çyzgylary seljermek üçin Solidworks we beýleki programma üpjünçiligini ussatlyk bilen ulanyp bilerler.Şeýle hem inersenerlerimiz eskizleri, çyzgylary ýa-da AutoCAD faýllaryny we modellerini Solidworks formatynda öwrüp bilerler.Şeýle hem inerener könelen bölekleriň könelişen profilini ölçäp we täze bölekler bilen deňeşdirip biler.Bu amalda toplanan maglumatlary ulanyp, eşikleriniň ömrüni uzaltmak üçin çalşylýan bölekleriň dizaýnyny optimizirläp bileris.

Dizaýn - & - In Engineeringenerçilik1
Dizaýn - & - In Engineeringenerçilik2
Dizaýn - & - In Engineeringenerçilik3
Dizaýn - & - In Engineeringenerçilik4

Tehnologiki dizaýn

Şeýle hem aýratyn tehnologiki dizaýn bölümimiz bar.Amal bölüminiň inersenerleri her täze önüm üçin ýörite guýma prosesini dizaýn edýärler we önümçilik bölüminiň we hil barlag bölüminiň beren pikirlerine görä önümleri hasam optimallaşdyrýarlar.Esasanam guýma prosesinde kynçylyk döredip bilýän käbir çylşyrymly önümler ýa-da önümler üçin Prosess bölüminiň inersenerleri önümiň hilini iň ýokary derejede üpjün etmek üçin önümlerde simulýasiýa synaglaryny geçirerler.

Dizaýn - & - In Engineeringenerçilik5

Nusga ýasamak we gözegçilik

CNC alýuminiý gabat gelýän plastinka nagyşlaryndan, ýokary göwrümli önümçilikde ulanylýan hünärmenler tarapyndan ussatlyk bilen ýasalan 24 tonna agramly agaç nagyşlaryny hödürleýäris.

Woodörite agaç galyndy ussahanasy we baý gözleg bilen galyndy öndürýän toparymyz bar.Önümleriň soňraky guýulmagy üçin ajaýyp galyp üpjün etmek üçin tehniki goldaw topary, proses dizaýn topary we hil barlag bölümi bilen ýakyndan işleşýärler.Olaryň ussatlygy, geýýän böleklerimiziň beýle ýokary hilli bolmagynyň sebäbi.Elbetde, hil barlagy bölümindäki kärdeşlerimize, galyndylaryň çyzgylaryň talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin galyplary berk gözden geçirendikleri üçin sag bolsun aýdýarys.

Dizaýn - & - In Engineeringenerçilik6
Dizaýn - & - In Engineeringenerçilik7
Dizaýn - & - In Engineeringenerçilik8
Dizaýn - & - In Engineeringenerçilik9